Форекс брокер и врсти на состави за размена на податоци

Forex брокер означува правно лице или правно регулиран ентитет, кој извршува работи на посредник во форекс тргувањето. Всушност брокер на македонски јазик значи трговински посредник или представник, што означува личност која тргува со вредносни хартии во свое име или во име на компанијата за која работи. Forex брокер и брокер се поими кои се повеќе се сретнуваат кај нас во бизнис светот и го заокупурираат вниманието за појмовно објаснување на работата со која ја извршуваат. Всушност, задача на брокерот е по што подобри услови и за што поголема вредност да пласира проверени вредносни документи на берза, а од неговата успешност во извршување на таа работа директно зависи и неговата заработка. За да се занимава со посреднички работи во оквирот на работењето на светскиот финансиски пазар потребно е форекс брокерот да има потребна лиценца за работа, а што е најважно, да има потребна финансиска потпора за осигурување на интегритетот во работењето. Fortrade, водечки брокер на нашите простори и во регионот е еден од добрите примери.

Forex брокер за разлика од брокер на берзите со акции, не формира свои позиции, туку е само сервис на банки. Неговата задача се состои во спојување на продавачите и купувачите на пазарот, оптимизирање на цената којаим  се прикажува на клиентите, како и брзо, точно и верно извршување на налозите на трејдерите. Форекс брокерот има директна комуникација со банките низ целиот свет. Цените се анонимни, а анонимноста на банките кои тргуваат овозможува ефикасност на пазарот, заради тоа што така сите банки добиваат прилика да тргуваат. Форекс брокерот ја наплатува својата провизија за извршување на посредништво и таа се пресметува во вид на spred што претставува разлика помеѓу највисоката и најниската цена на трговинскиот инструмент кој што е предмет на тргување. Овие цени рамномерно ги плаќаат и купувачот и прадавачот. Форекс броекрот има и предност на брокерскиот пазар со тоа што на клиентите може да им понуди поголем избор на банки. Со оглед на тоа дека некои европски и азијски банки имаат служба која работи и ноќе и нивните наредби ги спроведуваат брокерите кои можат да тргуваат со американските банки, што додатно ја зголемува ликвидноста на пазарот. Посредничкиот однос кој е основа за работата која ја извршува Форекс брокерот еволуирал со развојот на технологијата, пред се во областа на информатичарскиот состав. Кратка ретроспектива на составот на размена на податоци со банкарскиот сектор може да биде од корист за согледување на работи кои ги извршува форекс брокерот и негови услуги во тргувањето на светски финансиски пазар.

Меѓу составите на размена на податоци се разликуваат: директно работење, работни состави и состави за ускладување (matchigsistems).

Директно работење се заснова на реципроцитетот на тргување. Создавачот на пазарот – банка која формира или котира цена – очекува од друга банка која се јавува да возврати кога е во прашање формирање на цената во текот на повикот. Директно работење осигурува поголема дискреција во споредба со брокерските пазари, односно работење со посредство на форекс брокер. Директно работење некогаш се спорведувало преку телефон. Грешки во работењето било тешко да се докажат, а уште потешко да се исправат. Се работело и на смалување на сите детали поврзани со трансакциите, така што било можно да се утврди кој е одговорен за грешката. Меѓутоа снимањето не можело да ги спречи грешките во тргувањето. Директно работење доживеало трајни промени кога во 1980 година се појавиле работни состави (dealingsystems).

Работни состави се online компјутери кои ги поврзуваат банките кои учествуваат на пазарот низ целиот свет и тоа по принцип еден на еден. Бизнис составите ги одликува брзина, доверливост и сигурност. Пристапот до банка со помош на бизнис состав е многу побрз за разлика од телефонското јавување. Појавата на ваков тип на размена на податоци воедно ја унапредила и секоја работа која ја извршува секој форекс брокер. Бизнис составот непрестано напредува како би пружале максимална подршка за гавната функција а тоа е тргувањето. Трејдерите имаат непрекиден визуелен контакт со информациите кои се менуваат на мониторот, додека ваков тип на информација е многу полесно да се гледа отколку да се слуша, посебно кога се префрла од една конверзија во друга. Трејдерите остваруваат лични контакти, како со форекс брокерите, така и со другите трејдери на пазарот, а кој брокер ќе биде избран за тргување зависи од квалитетот на услугите кои им се нудат. Пазарот е поделен помеѓу бизнис состави и брокерски флуктуации засновани на условите на пазарот. Голем број на банките комбинира работење на работата која ја извршува форекс брокерот и директните бизнис состави

За разлика од бизнис составите, каде тргувањето не е анонимно и се спроведува по принципот еден на еден, составите за ускладување претставуваат анонимни и индивидуални работи на трејдерите спрема остатокот на пазарот, слично на тргување на брокерски пазари. Сепак, за разлика од брокерските пазари, не постојот поединци кои би ја дале цената на пазарот, а ликвидноста некогаш може да биде ограничена. Состави за ускладување се погодни за тргување со мали износи. Карактеристики на бизнис составите – брзина, доверливост и сигурност се среќаваат и кај составот за ускладување. Во меѓубанкарскиот пазар, трејдерите мораат директно да работат на комплементиран начин со бизнис составите, составите за ускладување и посредството на услуги кои ги овозможува форекс брокерот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *