Форекс заработка

Како се остварува форекс заработка.

форекс заработкаСовремените светски работни трендови и на нашите простори донесоа новости во работењето на финансискиот пазар – можност која се вика форекс заработка! Поточно кажано, со напредокот и развојот на современите технологии и работните комуникации, форекс се посигурно го завзема своето место меѓу најпопуларните занимања во овој век. За да се разбере форекс заработката во потполност, како и можноста за планско остварување на профит на глобалниот финансиски пазар, потребно е да се разберат погодностите и предноста на форекс тргувањето.

Основни особини на форекс пазарот кои карактеризираат можност да се оствари форекс заработувачка се:

  • Нема провизија – на форекс пазарот не постои никаква провизија која ја плаќаат трејдерите за вршење на финансиски трансакции. Брокерските куќи кои овозможуваат тргување преку професионални платформи земаат спред, кој е всушност разлика помеѓу највисоката и најниската цена на инвестициониот инструмент со кој се тргува. Најповолни се оние форекс брокери кои нудат фиксни спредови, така што нема непредвидени трошоци. Fortrade е една од брокерските куќи која во таа смисла нуди најповолни услови, што претставува прв чекор кон остварувањето на форекс заработувачката.
  • Нема посредници – форекс пазарот го елиминира секој вид на посредници и истовремено им осигурува рамноправно учество на сите трговци на финансискиот пазар, пружајќи им на сите иста можност, а тоа е форекс заработувачка.
  • Нема фиксна величина на налогот (лот) за купување и/или продажба – на пазарот на опции, лот или големината на уговорот (налогот) се одредува спрема условите на размена. На пример, стандардниот налог на опција на сребро е 500 унци.  На форекс пазарот трејдерите самостално ја одредуваат својата големина на налогот.  Тоа им овозможува на трговците учество на пазарот со сметки веќе од 100 долари, кај повеќето брокеери, но и голема профитабилност (форекс заработувачка).
  • Ниски трошоци на трансакција – вообичаениот трансакциски трошок (разликата помеѓу купи/продај) е обично помала од 0,1% под нормални пазарни услови. Кај повеќето брокери може да биде и пониска, околу 0,07%. Секако, тоа зависи од полугата (левериџ). При влез во позиција, а спрема големината на полугата трејдерот сам одредува со колкав капитал сака да направи трговинска трансакција. Потпората во вид на полуга истовремено директно влијае на остварувањето на профитот, кој е всушност форекс заработка. (Fortrade е брокер со минимални трошоци на трансакција, што на неговите клиенти им дава додатен стимуланс кога е во прашање форекс заработката).
  • Работното време на форекс пазарот е 24 сати на ден – тоа пружа одлична прилика за самостална организација за тие кои сакаат да тргуваат во слободно време, што додатно добро мотивира за да се оствари форекс заработка.
  • Никој не може да влијае на пазарот – девизниот пазар е толку голем и има толку многу учесници, што нема таква сила (дури ни Централната банка) која може да ги контролира пазарните цени на подолг период. Форекс претставува нецентрализиран пазар.
  • Полуга – на форекс пазарот мал влог со помош на маргини може да контролира многу поголеми вредности на уговорот. Полугата му дава можност на трговецот да оствари форекс заработка, а истовремено да го смали ризикот на вложување на минимум. На пример, форекс брокерот нуди полуга во однос 200:1, што значи дека со 50 долари депозит трговецот може да купи или да продаде валути во вредност од 10 000 долари. Слично, со 500 долари, може да се тргува со износ од 100 000 долари итн.
  • Висока ликвидност – со оглед на тоа што форекс пазарот е толку голем, исто така е и многу ликвиден. Тоа значи дека под нормални пазарни услови, секогаш постои понуда и побарувачка и не може да се случи, ако одлучите да „излезете“ од тргувањето, да немате кому да го продадете својот валутен пар. Можете и да поставите своја онлајн трејдинг платформа, автоматски да се затвори отворената позиција на саканата величина на добивката (лимит налог или take profit), и/или во непосредна близина ако тргувањето оди против (stop loss налог). Ова се стратешки одлики на тргувањето кои помагаат да се оствари форекс заработувачка.
  • Бесплатна „демо“ сметка, вести, графикони и анализи на пазарот – поголемиот број на форекс брокери нуди „демо“ сметки за тренирање на тргувањето, со форекс вести и графикони. Се тоа бесплатно! (професионалниот тим на Fortrade нуди многу комплексна поддршка на сите свои клиенти). Тоа се многу вредни ресурси за „сиромашни“ и паметни трговци кои сакаат да ги испробаат сопствените способности на тргување со виртуелни пари пред да остварат вистинска сметка и ризикување на вистински пари, што им го олеснува патот за остварување на што поголема форекс заработка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *